Pakhuys

Algemene voorwaarden

Art. 1. ORDERBEVESTIGING

Voorstellen en offertes aan de klant verbinden partijen pas mits schriftelijk akkoord van beiden en indien de klant een voorschot heeft betaald van 25 %.  De uitvoering ervan geschiedt aan de algemene verkoopsvoorwaarden in de bestelbon en/of de facturen opgenomen, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging tenzij deze onder voorbehoud is geschied.

Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te geschieden.Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 % van het totaalbedrag van de bestelling.  Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons.

Art. 2. OMSCHRIJVING DER TE LEVEREN GOEDEREN OF DIENSTEN

De goederen of diensten worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur.

Art. 3. KLACHTEN

Geen klachten aangaande conformiteit of zichtbare gebreken worden meer aanvaard na 8 dagen na de levering van de diensten.  Elke klacht dient per aangetekend schrijven te worden medegedeeld.

Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen 8 dagen na ontdekking ervan klacht wordt ingediend.

De eventuele vergoeding zal de prijs van de diensten niet overschrijden.

Art. 4. BETALING

 1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op het adres van onze maatschappelijke zetel, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.
 2. Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald.  Disconto en bankkosten zijn ten laste van de koper.  Er kan slechts een disconto voor onmiddellijke betaling worden verrekend indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen.
 3. Bij niet-betaling op de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een interest verschuldigd van 10 % op jaarbasis.  Bovendien is de klant bij niet-betaling binnen de maand na de vervaldag een schadevergoeding verschuldigd van 10 % op de totale prijs, met een minimum van € 50, dit alles weerom van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is.
  Ingeval van gedeeltelijke betaling blijft de integrale schadevergoeding verschuldigd.
  In deze vergoeding zijn de eventuele gerechtskosten niet inbegrepen.
  Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
 4. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 5. Evenzo zijn bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling de boeten en de intresten verschuldigd zoals vermeld onder 4.3.
 6. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
 7. Ingeval van  betwisting  dient de factuur geprotesteerd worden binnen de  8 dagen na ontvangst en dit per aangetekend schrijven, onverminderd hetgene bepaald is in art. 3.

Art. 5. WAARBORGEN

Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de diensten reeds gedeeltelijk werden geleverd, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen.  Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en interesten.

Teneinde de betaling van onze openstaande facturen te waarborgen, verleent de klant aan onze firma een pand op alle bestaande en toekomstige schuldvorderingen die voortvloeien uit de overeenkomsten die zijn gesloten of zullen worden gesloten met derden in het kader van de leveringen en diensten waarvoor door onze firma betaling wordt gevorderd.

Art. 6. NIETIGHEID

De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van deze bedingen, brengt niet de nietigheid of ongeldigheid van deze overeenkomst of de andere bedingen met zich mee.

Art. 7. GESCHILLENREGELING

Op de overeenkomst en alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Limburg bevoegd.